Ochrana osobných údajov / Zásady spracovávania

 

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje.  Ja zodpovedám za ich ochranu a bezpečnosť. 
Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov,  zásadami a právami,  ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Som Mária Búryová,  nar. 08.09.1974  a prevádzkujem webovú stránku www.mariaburyova.sk.
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca,  t.j. určujem,  ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom,  ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovávateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania osobných údajov obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: kontakt@mariaburyova.sk

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR,  a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu,  plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov,

umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno,  nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do aplikácie,  zasielanie online produktu, dodanie tovaru atď.)

● vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby bolo vyhovené zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno),  na ktoré klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení.  Ak ste mojim zákazníkom,  robím tak z oprávneného záujmu,  pretože dôvodne predpokladám,  že vás moje novinky zaujímajú,  a to po neobmedzenú dobu  od poslednej objednávky.
Ak nie ste mojim zákazníkom,  zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu,  po neobmedzenú dobu od jeho udelenia.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

● pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr.  pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku a to po neobmedzenú dobu od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt,  pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť  vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovávateľov,  ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovávanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: Wedos, Mailerlite, Facebook, Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovávateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania.
Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovávateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovávania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta budú spracovávané výhradne v Európskej únii alebo v krajinách,  ktoré zabezpečujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv.  Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť,  prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: kontakt@mariaburyova.sk

Máte právo na informácie, ktoré je napĺňané už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa vo vašich údajoch niečo zmení,  alebo ak zistíte,  že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovávaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovávania. (Napr. odhlásením sa z newsletterov zamedzujete účel spracovávania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenos
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom,  že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. 

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý).  Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčich spracovávateľov a záloh.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem však veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou,  s článkami či produktami a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu.
V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že budem zachovávať mlčanlivosť o vašich osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.  Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov sú platné podľa Zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov s účinnosťou  od 25.5.2018.